Про нас / About us


Товарна біржа «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» успішно працює з 16.06.2011 року та є загальновідомим лідером на ринку електронних аукціонів з продажу майна та деривативів в Україні. Ми вперше в Україні запропонували учасникам товарного ринку сучасні торговельні технології. І дотепер на національному ринку не реалізовано нічого кращого за наші веб-сервіси та рівень супроводження клієнтів.

За період з 26 вересня 2011 року по 1 червня 2018 року в електронній торговельній системі (ЕТС) Біржі проведено 32,3 тис. електронних аукціонів.
Обсяг проведених електронних аукціонів - понад 18,6 млрд. грн.
Загальна кількість учасників аукціонів більш, ніж 18,3 тис.
Торги на Біржі проводяться в інтересах, як приватних, так і державних органів.

Ми є провідним майданчиком в України щодо проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів нерухомості, насамперед, в формі укладання деривативів (форвардних та опціонних контрактів) на відповідні майнові права.
Через деривативні інструменти, укладені на Біржі, тисячі покупців отримали права на новозбудовану нерухомість.
Біржа є визнаним лідером в Україні завдяки залученню широкого кола забудовників з Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Полтави тощо та інфраструктурно забезпечує важливі для національної економіки процеси фінансування будівництва.
Серед основних учасників торгів на Біржі - десятки провідних національних та регіональних забудовників.

На Біржі щодня проводяться аукціони щодо укладання строкових контрактів (форвардів та опціонів).
Більш розгорнута інформація про нас і про торги доступна тут. Наші правила, порядок торгів та інші документи тут.

Наші досягнення в цій сфері, в першу чергу, стали можливими завдяки досвіду, накопиченому нашою командою на біржовому ринку України з 2006 року.

Окрім Товарної біржі, наша команда реалізувала низку успішних ІТ-проектів в компаніях торговельної, інформаційної та розрахункової інфраструктури національного фінансового ринку:
ПрАТ “Фондова біржа “Перспектива” - організація торгів цінними паперами, функціонує з 2006 року, лідерство в Україні за обсягом торгів цінними паперами з 2012 року, обсяг торгів у 2017 році – 127 млрд. грн. (62% загального обсягу біржових торгів на фондових біржах України);
центр сертифікації ключів ПрАТ “Комунікаційний Фондовий Центр” - захист інформації та електронний документообіг, з 2010 року;
ПАТ “ФК “Сучасні кредитні технології” - кліринг та розрахунки, з 2009 року;
ТОВ «БІТ ПРОДАКШН» - розроблення та підтримка програмного забезпечення для учасників фінансових ринків, досвід фахівців щодо впровадження ІТ-проектів – понад 20 років.

Разом ці інфраструктурні компанії надають учасникам торгів максимально широкий комплекс послуг, який не має аналогів в Україні: щодо забезпечення участі в аукціонних торгах всіма видами фінансових інструментів та товарів, електронного документообігу, гарантування розрахунків, захисту інформації та застосування надійних програмних засобів.

Commodity Exchange "PERSPECTIVA-COMMODITIES" works successfully since 16.06.2011 and is a well-known leader in the market of electronic auctions for the sale of property and derivatives in Ukraine. For the first time in Ukraine we offered modern market technologies to the participants of the commodity market. And so far, the national market has not implemented any other better technologies than our web services and the level of customer support.

Between September 26, 2011 and June 1, 2018, 32.3 thousand electronic auctions were held at the Commodity Exchange's electronic trading system (ETS).
The volume of held electronic auctions is more than UAH 18.6 billion.
The total number of auctions participants is more than 18.3 thousand.
Trading on the Commodity Exchange is conducted in the interests of both private and public authorities.

We are the leading platform in Ukraine for conducting electronic auctions for the sale of real estate, primarily in the form of derivatives (forward and option contracts) on the relevant property rights.
Through the derivative instruments concluded on the Commodity Exchange, thousands of buyers received rights to newly built real estate.

The Commodity Exchange is a recognized leader in Ukraine due to the involvement of a wide range of developers from Kyiv, Dnipro, Odessa, Lviv, Poltava, etc., and provides infrastructure services that are important for the national economy, construction financing. Among the main participants on the Commodity Exchange are dozens of national and regional developers.

Auctions for the conclusion of fixed-term contracts (forwards and options) are held daily on the Commodity Exchange.

More detailed information about us and about the auction is available here. Our rules, trading order and other documents you can find here.

Our achievements in this area mostly became possible due to the experience accumulated by our team on the stock market of Ukraine since 2006.

In addition to the Commodity Exchange, our team has implemented a number of successful IT projects in the companies of trading, information and settlement infrastructure of the national financial market:
PJSC "Stock Exchange Perspectiva" - the organization of securities trading, has been functioning since 2006, takes the lead in Ukraine in terms of securities trading volume since 2012, trading volume in 2017 - UAH 127.0 billion (62% of the total trade volume on the stock exchanges of Ukraine);
key certification center of PJSC "Communication Fund Center" - protection of information and electronic document circulation, since 2010;
PJSC "FC" Modern credit technologies" - clearing and settlements, since 2009;
BIT PRODUCTION LLC - development and support of software for participants in financial markets, experience of specialists in the implementation of IT projects - more than 20 years.

Together, these infrastructure companies provide the participants of trading with the widest range of services that have no analogues in Ukraine: to provide participation in auction tendering with all types of financial instruments and goods, electronic document management, settlement guarantees, information security and the use of reliable software tools.